गल्छी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बागमती प्रदेश, नेपाल